top of page

Gone With the Wind

vindkraft artikkelbilde.jpeg

The world is experiencing an energy crisis now, is wind power the way to go?

Date: 5/29/22

Authors: Nikolas Traavik Nesheim, Adrian Ånnestad

Energy in EU

It has long been a goal in the EU to phase out parts of fossil energy production in favor of climate-neutral alternatives. Primarily, environmental issues and climate agreements have been the driving force behind this. Lately, it is geopolitical condtitions that facilitate the debate on alternative energy sources. It is clear to countries that are dependent on Russian gas, such as Germany, that change should take place as soon as possible for geopolitical reasons.

Alternative Energy Sources

When discussing alternatives to fossil energy production, it is especially wind power and nuclear power that are relevant in Northern Europe. There are negative aspects of both wind and nuclear power. For wind, local destruction of nature and wildlife is particularly emphasized, unpredictability in actually produceded energy (production depends on how strong the wind is - this means that countries with wind power must compensate with alternative sources during periods of low production). There is also weak resource utilization in relation to other energy sources, this is illustrated by the graph below.

 

andel utenlandsk og norsk eierskap.png

Figur 1. Andel utenlandsk og norsk eierskap i april 2020 (NVE, 2022)

Utbygging av vindkraft i Norge preges i dag av større prosjekter og derav økte investeringskostnader. Norske selskaper, spesielt lokale kraftselskaper, har ofte ikke de nødvendige midlene for å investere i prosjektene alene. Dette fører til at utenlandske selskaper kommer inn og investerer store summer. I startfasen av oljeeventyret for Norge var det utenlandske selskaper som dominerte letevirksomheten og utbyggingen. Når den norske interessen økte, ble norsk oljeindustri dominert av norske selskap igjen. 

Et vindkraftprosjekt må søke om konsesjon for å kunne begynne utbyggingen. En slik konsesjon gjelder for inntil 30 år, så må anlegget ned eller så må de søke om ny konsesjon (energidepartementet, 2020). Dette fører til at norsk vindkraftindustri har mulighet til å bli dominert av norske selskapet på sikt, det er i startfasen av vindkraft utenlandske selskaper med kunnskap og større investeringsmuligheter har størst ande. Et annet viktig aspekt er at vindkraftindustri også er skattepliktig, som betyr at det kommer inntekter til Norge selv om investorene hovedsakelig er utenlandske.

Hvis det dras paralleller mellom norsk oljeindustri og vindkraftindustri, er det tydelige likheter. I startfasen, når investeringene er størst og det kreves kunnskap på feltet, er det utenlandske selskaper som står for en større andel av investeringer. Vindkraft har den fordelen at konsesjonen må fornyes etter 30 år, som gir norske selskaper mulighet til å ta over en større andel av vindkraftanleggene. Det er også en faktor at Norge er pålagt å følge EU/EØS-reglene, som sier at utenlandske selskaper har rettighet til å investere i norsk næringsliv. På sikt, hvis vindkraft følger oljeindustrien sine fotspor, sitter nordmenn igjen med norskeid vindkraft om noen år og Norge vil komme nærmere å nå målet om nettonullutslipp innen 2050. 

Kilder: 

energidepartementet, O. (2020, juni 19). Meld. St. 28 (2019–2020) [Stortingsmelding]. Regjeringen.no; regjeringen.no. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20192020/id2714775/

NVE. (2022, desember 20). Verdiskapning—NVE. NVE.no. https://nve.no/energi/energisystem/vindkraft/kunnskapsgrunnlag-om-virkninger-av-vindkraft-paa-land/verdiskapning/

Wild Nature
bottom of page